Obchodní podmínky

  1. Obecná ustanovení
  2. Objednávka
  3. Úhrada úřadem práce
  4. Cena zboží
  5. Způsob platby
  6. Stornovací podmínky kurzů
  7. Organizační informace ke kurzům
  8. Odpovědnost za obsah webu
  9. Ochrana osobních údajů
  10. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup z webu www.barborastudena.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím společností Institut Transformační Psychologie s.r.o. a kupujícím. Vztahy mezi Institut Transformační Psychologie s.r.o.IČ  094 83 713 a kupujícím neupravené obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupující bere na vědomí, že obsah některých  předmětů koupě (elektronické produkty) je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

Elektronická evidence tržeb - EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Koučink, poradenství a onlineprogramy se řídí vlastními podmínkami a cenami uveřejněnými https://barborastudena.cz/terapie/ceny-konzultaci/, https://barborastudena.cz/online-programy/, poskytovatelem těchto služeb je Mgr.Viktor Rímeš IČO: 08086389, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku - Místně příslušný úřad – Magistrát města Ostrava.

2. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje Institut Transformační Psychologie s.r.o. e-mailem nebo telefonicky.

Kupující objednává vybraný produkt vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že ji před odesláním zkontroloval a odpovídá jeho požadavku. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a Institut Transformační Psychologie s.r.o. vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Institut Transformační Psychologie s.r.o. se zavazuje zaslat kupujícímu objednaný produkt.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup v internetovém obchodě společnosti Institut Transformační Psychologie s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky a následným potvrzením o přijetí.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze pouze výjimečně, a to vždy pouze s předchozím písemným souhlasem Institut Transformační Psychologie s.r.o.

Objednávka obsahuje kurz:

Dokladem o akceptaci objednávky a o zařazení do kurzu je zaslání zálohové faktury. Zálohová faktura je zasílána e-mailem. Pro platnost objednávky je nutná úhrada rezervačního poplatku místa ve výši 50% Kč z ceny kurzu  nebo celého kurzovného, které tento rezervační poplatek obsahuje. Nebude-li uhrazen ani na základě upomínky, bude objednávka stornována a místo na kurzu uvolněno. Rezervační poplatek je nevratný a v případě neuhrazení doplatku ceny objednaného kurzu propadá jako smluvní pokuta. Pokud není faktura klientovi doručena do 24 hod. od odeslání objednávky, klient kontaktuje neprodleně Institut Transformační Psychologie s.r.o. ohledně potvrzení přijetí objednávky.

Objednávky přihlášek do kurzu jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity kurzu. V případě naplnění kapacity kurzu má klient možnost přihlásit se na kurz jako náhradník a uvolní-li se místo, bude informován.

3. Úhrada úřadem práce

V případě, že vám úřad práce schválí rekvalifikaci, je nutné zaplatit rezervační zálohu ve výši 50% z ceny kurzovného. Záloha bude vrácena  po uhrazení rekvalifikace úřadem práce.

4. Cena zboží

Zboží se platí v Kč. Cena je uvedena přímo v objednávkovém formuláři. Zákazníci ze Slovenska mohou převody částek uskutečnit jako domácí převod bez použití IBAN na standardní číslo účtu, které je uvedené ve faktuře (pokud to umožní jejich banka).

5. Způsob platby

Platby je možné provádět následně:

Online platba – zboží nebo kurzy - přímo při objednávce, zákazník bude přesměrován na platební bránu nebo internetové bankovnictví.
Bankovní převod – zboží nebo kurzy - na základě platebního dokladu, který bude zaslán na kontaktní e-mail kupujícího.
Hotově na místě konání kurzu po uhrazení 50% zálohy kurzovného.

Podmínky platby za kurzy:

Pokud je objednán kurz, kurzovné musí být uhrazeno před začátkem kurzu bez ohledu na to, zda je splatnost na zaslané faktuře pozdějšího data, než samotný začátek kurzu (platí u objednávek, které jsou učiněny pouze pár dní před kurzem). V případě platby na splátky musí být do 7 dnů od objednávky uhrazen rezervační poplatek místa s tím, že doplatek kurzovného je uhrazen nejpozději 10 dní před začátkem kurzu. Případně dohodou o úhradě kurzovného s organizátorem akce.

6. Stornovací podmínky kurzů

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze telefonicky či elektronicky.

30 dní před začátkem kurzu: žádné storno poplatky neúčtujeme.
29-15 dní před začátkem kurzu: 50% z celkové ceny kurzu.
14 a méně dní před začátkem kurzu: bude účtováno kurzovné v plné výši.
Po tomto termínu a v případě, že se klient bez písemné omluvy na kurz vůbec nedostaví, je účastník povinen uhradit plnou cenu kurzu.

V případě, že se klient nemůže objednaného a již zaplaceného kurzu zúčastnit, je oprávněn za sebe na kurz vyslat náhradníka s tím, že před zahájením kurzu je povinen na tuto skutečnost upozornit a poskytnout jeho jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Přesun termínu již zaplaceného kurzu je možný pouze na základě dohody s Institut Transformační Psychologie s.r.o. a to pouze za předpokladu, že jsou na kurz přihlášeni náhradníci, kteří by uvolněné místo obsadili. Objednaný termín kurzu je závazný a v případě, že ho nelze změnit, bude neúčast klienta brána jako storno kurzu dle stornovacích podmínek. Případný přesun kurzu je však možný pouze na první následující termín kurzu, na kterém jsou volná místa.

V případě, že v přesunu termínu kurzu bude vyhověno, storno lhůty se dále vztahují k původnímu objednanému termínu, na další přesunutý termín se lhůty neprodlužují. Další přesun již přesunutého termínu kurzu není možný a kurzovné bez náhrady propadá a bude vyúčtováno jako storno.

Institut Transformační Psychologie s.r.o. si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání, časového harmonogramu či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů, zejména z důvodu nemoci lektora a malého počtu přihlášených osob. V případě zrušení kurzu nebo jeho části vzniká klientovi nárok na vrácení ceny kurzu včetně rezervačního poplatku nebo poměrné části ceny kurzu v případě, že se část kurzu konala. Nárok na vrácení kurzovného nevzniká klientovi, který byl na tento termín na vlastní žádost přesunut. Účast tohoto klienta bude přesunuta na nejbližší další termín kurzu.

Všechny případné změny jsou klientovi včas oznámeny telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

7. Organizační informace ke kurzům

Informace o ‚‚kurz‘‘ - místo konání, časový harmonogram a další informace jsou klientovi zaslány e-mailem cca 14 dní před zahájením ‚‚kurz‘‘.

8. Odpovědnost za obsah webu

Institut Transformační Psychologie s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a produkty, jeho popis a cena a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

Institut Transformační Psychologie s.r.o. poskytuje pouze záruky vyplývající ze zákona a záruky, které uvádí na webových stránkách obchodu či faktuře.

Institut Transformační Psychologie s.r.o. si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách a to nejméně 10 dnů před nabytím jejich účinnosti.

9. Ochrana osobních údajů

Institut Transformační Psychologie s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které jsou zadávány při registraci uživatele interaktivního obchodu, jsou následující: uživatelské jméno/ID uživatele, křestní jméno, příjmení, společnost (firma), IČO, DIČ, e-mail, ulice, město, PSČ, telefon, fax. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Institut Transformační Psychologie s.r.o. je používá pouze k realizaci obchodního případu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Veškerá data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám s výjimkou hromadných statistických údajů o zákaznících, návštěvnosti, či obratu internetového obchodu. Tyto statistiky však neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Souhlas kupujícího:

Vyplněním registračního formuláře do členské sekce souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího, jakožto správce a s jejich využitím pro obchodní nabídky Institut Transformační Psychologie s.r.o. Tento souhlas je udělen kupujícím do doby jeho odvolání odhlášením z databáze, resp. zrušením svého účtu v nastavení.

Kupující bere na vědomí, že dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. Postup pro odvolání souhlasu odhlášením se z databáze je uveden na konci každého zaslaného infolistu.

10. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14. 9. 2020.